Άρθρα Μελέτες (Δ.Αυγητίδη)
15832
post-template-default,single,single-post,postid-15832,single-format-link,bridge-core-2.6.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία, ΧρΙΔ 2018, σελ. 495-504.
 • Ερμηνεία των άρθρων 271, 273, 274, 275 ν. 4072/2012, Συμβολή στον συλλογικό τομ.  Οι προσωπικές εταιρίες (επιμ. Μ. Μαρίνος/Γ. Τριανταφυλλάκης), 2017, σελ. 669 επ., 686 επ.
 • Η ποινική ευθύνη προέδρου διοικητικού συμβουλίου εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, Ποινική Δικαιοσύνη 2/2017, σελ. 105-112.
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, σε Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων (επιμ. Αλεξανδροπούλου/Γιαννακούρου), 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 135-152.
 • Προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή, σε Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου), 2015, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 863-898.
 • Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις δίκαιου ανταγωνισμού. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ υπό το πρίσμα προστασίας των καταναλωτών, ΔΕΕ 2015, σελ. 673-688.
 • Αξίωση αποζημίωσης λόγω παράλειψης υποβολής δημόσιας πρότασης, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 1051-1068.
 • Διαδικασία εξυγίανσης: Mία προσωρινή αποτίμηση, ΔΕΕ 2014, σελ. 291-302.
 • Η θέση του εγγυητή στις εξυγιαντικές διαδικασίες του ΠτΚ, ΧρΙΔ 2014, σελ. 249-258.
 • Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, ΔΕΕ 2011, σελ. 412-423.
 • Η εξυγίανση της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας στον πτωχευτικό κώδικα, σε Μ. Μαρίνου (επιμ.), Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, 2011, σελ. 601 – 627.
 • Συμβολή στο συλλογικό έργο. Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη), έκδοση Γ΄, τόμ. 1ος, 2010. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία (σελ. 21-44), εισαγ. παρατ. άρθρα 25-35γ (σελ. 1097-1114), άρθρα 29 (σελ. 1239-1248), 30 (σελ. 1249-1258), 31 (σελ. 1285-1289), 32 (σελ. 1291-1295).
 • (Από κοινού με Μ. Ορφανίδου): Η δικαστική αντιμετώπιση υποθέσεων κεφαλαιαγοράς: Ιδίως σε περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς, σε Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (επιμ. Χ. Χρυσανθάκη), Τόμ. Β΄, Διοικητικό Εφετείο, 2010, σελ. 129-197.
 • Συμβολή στην Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (επιμ. Α. Γεωργιάδη), τόμ. Ι, 2010, άρθρα 806-809 (σελ. 1559-1568) και 844-846 (σελ. 1618-1624).
 • Εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις αγορές των Αθηνών και του Λονδίνου, σε Ναυτιλία και Χρηματιστήριο, 2009, σελ. 99-133.
 • Η λύση της ανώνυμης εταιρίας, σε M. Μαρίνο (επιμ.), ζητήματα από το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, 2009, σελ. 473–499.
 • Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών, σε Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (επιμ. Ελ. Αλεξανδρίδου), 2008. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 2008, σελ. 665–689.
 • Ειδικές ρυθμίσεις για τις εισηγμένες εταιρίες στον Κ.Ν.2190/1920, ΕπισκΕΔ 2008, σελ. 386 – 403.
 • Ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, 2007, σελ. 542-562.
 • Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας σε κοινοτικό επίπεδο – Τα όρια παρέμβασης του κοινοτικού νομοθέτη στο πτωχευτικό δίκαιο, ΧρΙΔ 2007, σελ. 398-408.
 • Η ευθύνη του αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο (μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ με το ν. 3401/2005), ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 3-22.
 • Η εφαρμογή του δικαίου του καταναλωτή στη θαλάσσια ασφάλιση, ΕπισκΕΔ 2006,σελ. 343-357.
 • Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 1-17.
 • Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή, ΧρΙΔ 2006, σελ. 97-106.
 • Η οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις επιθετικές εξαγορές, ΔΕΕ 2006, σελ. 261-270.
 • Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, Επιχείρηση 2005, σελ. 985-991.
 • Ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, σελ. 191-229.
 • Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας. Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, σελ. 243-251.
 • Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρικό δίκαιο, Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, 253 επ.
 • Ο αποδέκτης επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕΔ 2001, σελ. 287.
 • Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας, ΧρΙΔ 2001, σελ. 590-599.
 • Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου ανώνυμης εταιρίας στο χρηματιστήριο και προστασία της μειοψηφίας, ΔΕΕ 2001, σελ. 571 – 582 = Εξαγορά επιχειρήσεων (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων) 2001, σελ. 219-248.
 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και διαφήμιση, σε Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών (έκδ. ΚΔΕΟΔ), 2ΟΟ1, σελ. 163-172.
 • Η δημόσια εγγραφή και η επαρκής διασπορά ως προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε Χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο, (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων), 2000, σελ. 231.
 • Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 4ος, 2000, εισαγ. 25-35 γ, αρθρ. 29, 30, 31, 32.
 • Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στις ναυτιλιακές εταιρίες (με αφορμή την απόφαση του αγγλικού εφετείου στην υπόθεση Coral Rose), EπισκΕΔ 1999, σελ. 75-93.
 • Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση franchising. Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 344 – 366 (Εισήγηση στη συνάντηση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, 1 Απριλίου 1998, Θεσσαλονίκη).
 • Η ανάληψη ευθύνης μητρικού πιστωτικού ιδρύματος για τις υποχρεώσεις θυγατρικού χρηματοδοτικού ιδρύματος (Άρθρο 14 Ν. 2076/1992), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 1998, σελ. 120 – 129.
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή εποπτείας και ελέγχου της χρηματιστηριακής αγοράς, Συνήγορος, τεύχ. 4, 1997, σελ. 14-16.
 • «The Position of a United Kingdom’s Subsidiary Creditors with in a Group of Companies» (από κοινού με τον Καθηγητή του Παν/μίου του Sussex, HarryRajak), πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Konzernrecht in Europa (Οrganhaftung des Mutterunternehmens)», 22-23 Mαρτίου 1996, Βιέννη, σελ. 1-50 (summary paper σελ. 1-10).
 • Όμιλοι επιχειρήσεων: Οικονομική πραγματικότητα και νομική ρύθμιση, σε Εξαγωγική, έκδ. Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, 1995, σελ. 23-43.
 • «Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας», Εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού με θέμα: «Συστήματα Διανομής: Εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising», Λαμία, 11-12 Δεκεμβρίου 1998.