Άρθρα - Μελέτες

1. Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, ΔΕΕ 2011, 412.

2. Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη), έκδοση Γ΄, τόμ. 1ος, 2010, εισαγ. 1-35γ και άρθρ. 31, 32.

3. Συμβολή στην Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (επιμ. Α. Γεωργιάδη), τόμ. Ι, 2010, άρθρ. 806-809 και 844-846.

4. Υποθέσεις Δικαίου Κεφαλαιαγοράς, σε Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (επιμ. Χ. Χρυσανθακάκη), Τόμ. Β΄, Διοικητικό Εφετείο, 2010

5. Εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις αγορές των Αθηνών και του Λονδίνου, σε Ναυτιλία και Χρηματιστήριο, 2009, σελ. 99 - 133.

6. Η λύση της ανώνυμης εταιρίας, σε Μαρίνο (επιμ.), Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, 2009, σελ. 473 – 499.

7. Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών, σε Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (επιμ. Ελ. Αλεξανδρίδου), 2008.

8. Ειδικές ρυθμίσεις για τις εισηγμένες εταιρίες στον Κ.Ν.2190/1920, ΕπισκΕΔ 2008, 386.

9. Ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, 2007, 542.

10. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας σε κοινοτικό επίπεδο - Τα όρια παρέμβασης του κοινοτικού νομοθέτη στο πτωχευτικό δίκαιο, ΧρΙΔ 2007, 398.

11. Η ευθύνη του αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο (μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ με το ν. 3401/2005), ΕπισκΕΔ 2007,3.

12. Η εφαρμογή του δικαίου του καταναλωτή στη θαλάσσια ασφάλιση, ΕπισκΕΔ 2006,343.

13. Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ΕΕμπΔ 2006,1.

14. Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή, ΧρΙΔ 2006,97.

15. Οι επιθετικές εξαγορές στην Οδηγία 2004/25/ΕΚ, ΔΕΕ 2006,261.

16. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, Επιχείρηση 2005, 985.

17. Ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, 191 επ.

18. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, 243 επ.

19. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρικό δίκαιο, Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, 253 επ.

20. Ο αποδέκτης επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕΔ 2001, 287.

21. Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας, ΧρΙΔ 2001, 590.

22. Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου ανώνυμης εταιρίας στο χρηματιστήριο και προστασία της μειοψηφίας, ΔΕΕ 2001, 571.

23. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και διαφήμιση, εις Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών (έκδ. ΚΔΕΟΔ), 2ΟΟ1, 163.

24. Η δημόσια εγγραφή και η επαρκής διασπορά ως προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, εις το Χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο, (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων), 2000, 231.

25. Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 4ος, 2000, εισαγ. 25-35 γ, αρθρ. 29, 30, 31, 32.

26. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στις ναυτιλιακές εταιρίες (με αφορμή την απόφαση του αγγλικού εφετείου στην υπόθεση Coral Rose), EπισκΕΔ 1999 σελ. 75.

27. Η εμπορική ιδιότητα του παραγγελέα χρηματιστηριακής συναλλαγής (με αφορμή την ΑΠ 473/1997), ΕΕμπΔ 1998, σελ. 241.

28. Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση franchising, EπισκΕΔ 1998, σελ. 344.

29. Η ανάληψη ευθύνης μητρικού πιστωτικού ιδρύματος για τις υποχρεώσεις θυγατρικού χρηματοδοτικού ιδρύματος, ΔΕΕ 1998, σελ. 119.

30. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή εποπτείας και ελέγχου της χρηματιστηριακής αγοράς, Συνήγορος, τεύχ. 4, 1997, σελ. 14.

31. Όμιλοι επιχειρήσεων: Οικονομική πραγματικότητα και νομική ρύθμιση, σε Εξαγωγική, έκδ. Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, 1995. 

32. «Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας», Εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού με θέμα: «Συστήματα Διανομής: Εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising», Λαμία, 11-12 Δεκεμβρίου 1998. 

33. «Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση franchising», Εισήγηση στη συνάντηση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, 1 Απριλίου 1998, Θεσσαλονίκη.

34. «Τhe new Greek Law on Exchange Traded Derivatives», Παρέμβαση στο Συνέδριο με θέμα «Greek Financial Law on the Threshold of the Twenty first Century», London School of Economics, 4 -5 Μαρτίου 1998, Λονδίνο.