Σχόλια Αποφάσεων

1. Έννοια «πληροφοριών» στο δίκαιο κατάχρησης της αγοράς, παρατ. στην ΔικΕΕ Υποθ. C-628-2013, απόφ. της 11/3/2015, ΔΕΕ 2015, 555.

2. Η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ως (νέος) λόγος κήρυξης της πτώχευσης, Παρατηρήσεις σε ΠΠρΑθ 206/2009, ΧρΙδΔ 2009, 458.

3. De facto κεφαλαιουχική εταιρία - Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου, Παρατηρήσεις σε ΜΠρΠειρ 5423/1998, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 312.

4. Η εμπορική ιδιότητα του παραγγελέα χρηματιστηριακής συναλλαγής (με αφορμή την ΑΠ 473/1997), Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 241 - 259.

5. Προϋποθέσεις μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1912/1995, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997, σελ. 626.

6. Τα όρια του περιορισμού του περιεχομένου της νομικής προσωπικότητας, Παρατηρήσεις σε ΕφΑθ 2346/1995, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1996, σελ. 870.

7. Η εφαρμογή του άρθρ. 69 ΑΚ στην ανώνυμη εταιρία, Παρατηρήσεις σε ΜΠρΑθ 312/1996, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1996, σελ. 473.

8. Ανώνυμη εταιρία - Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας, Παρατηρήσεις σε ΜπρΑθ 9291/1993, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1993, σελ. 421.