Μονογραφίες

1. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (σχολιασμός νομολογίας κατ' άρθρον), έκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2010.

2. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία, έκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008.

3. Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2005, σελ. xxiv + 490. 

4. «Groups of Companies: The Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» με πρόλογο Θανάση Λιακόπουλου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1996.