Η Εταιρία

Η δικηγορική εταιρία «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες» λειτουργεί υπό τη σημερινή της μορφή από τις 18-11-2010. Προήλθε από το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Κ. Αυγητίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, το οποίο επί δώδεκα χρόνια παρείχε νομικές υπηρεσίες στον κλάδο  του εμπορικού δικαίου. 

Η Εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γνωμοδοτικής, συμβουλευτικής και δικαστηριακής δικηγορίας σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των εταιριών, της κεφαλαιαγοράς, του ανταγωνισμού, της πτώχευσης και εξυγίανσης, της προστασίας του καταναλωτή, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του τραπεζικού δικαίου και του ασφαλιστικού δικαίου.

Στην Εταιρία απασχολούνται συνεργάτες δικηγόροι εξειδικευμένοι στο χώρο του εμπορικού και αστικού δικαίου, με συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές. Η Εταιρία διαθέτει την υποδομή ώστε να αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και την αλλοδαπή, συνεργαζόμενη, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, με εξειδικευμένους δικηγόρους, εγνωσμένου κύρους, εγκατεστημένους σε διάφορες πόλεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Φιλοδοξία μας είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του και η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων.