Δημοσιευμένες Γνωμοδοτήσεις

1. Η έδρα μητρικής εταιρίας ως κέντρο κυρίων συμφερόντων της θυγατρικής της στο πλαίσιο διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας (γνωμοδότηση), ΔΕΕ 8-9/2017, σελ. 193-203.

2. Αξίωση αποζημίωσης λόγω παράλειψης υποβολής δημόσιας πρότασης (γνωμ.), ΕΕμπΔ 2014, σελ. 1051-1068.

3. Η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων στο δίκαιο των δημοσίων προτάσεων εξαγοράς (γνωμ.), ΧρΙΔ 2013, σελ. 537-548.

4. Διανομή κερδών στην ομόρρυθμη εταιρία - Προϋποθέσεις μεταφοράς σε επόμενη χρήση (γνωμ.), ΔΕΕ 2012, σελ. 197-207.

5. (άρθρ.99 επ. Διαδικασία συνδιαλλαγής ΠτΚ): Yπαγωγή επιχείρησης που είχε συνάψει με τους δανειστές της συμφωνία του άρθρ. 44 του ν.1892/1990 (γνωμ.), ΧρΙΔ 2011, σελ.  301-308.

6. Η κατάρτιση συμβάσεων ανταλλαγής επί μετοχών (equity swaps) ως καταστρατήγηση της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης (γνωμ.), ΧρηΔικ 2009,  σελ. 239 -250.

7. Παρακράτηση κυριότητας και συμφωνία εξυγίανσης (γνωμ. ), ΔΕΕ 2008, σελ. 408 - 411.

8. Αμυντικά μέτρα κατά δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών (γνωμ.), ΔΕΕ 2007, σελ. 1032 - 1042.

9. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Προσδιορισμός ανταλλάγματος με βάση την τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής (γνωμ), ΔΕΕ 2007, σελ. 399 - 405.

10. Αναστολή  διαπραγμάτευσης μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. (γνωμ.), ΧρΙΔ 2004, σελ. 564 – 572.

11 Υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών σε περίπτωση συγχώνευσης (γνωμ), ΕΕμπΔ  2002, σελ. 708 – 721.

12. Η παράνομη διαφήμιση χρηματιστηριακών συναλλαγών ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού (γνωμ), ΔΕΕ 2002, σελ. 943 - 950.

13. (Από κοινού με Απ. Καραγκουνίδη): H συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν. 3864/2010) υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (γνωμ.), ΧρηΔικ 2013, σελ. 197-214.

14. (Από κοινού με Γ. Τριανταφυλλάκη): Αποτίμηση ζημίας από συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο (γνωμ.), ΕλλΔικ 2006, σελ. 1308 –1323.