Μονογραφίες

1. Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, 2014, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

2. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία, έκδ. β΄, 2013,  έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

3. Η εξυγίανση των επιχειρήσεων μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών, 2011, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

4. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς (νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία ανά άρθρο), 2010, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

5. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία, 2008, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

6. Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, 2005, έκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. xxiv + 490.

7. «Groups of Companies: The Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» με πρόλογο Θανάση Λιακόπουλου, 1996, έκδ. Αντ. Σάκκουλα.