Άρθρα - Μελέτες

1. Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία, ΧρΙΔ 2018, σελ. 495-504.

2. Ερμηνεία των άρθρων 271, 273, 274, 275 ν. 4072/2012, Συμβολή στον συλλογικό τομ.  Οι προσωπικές εταιρίες (επιμ. Μ. Μαρίνος/Γ. Τριανταφυλλάκης), 2017, σελ. 669 επ., 686 επ.

3. Η ποινική ευθύνη προέδρου διοικητικού συμβουλίου εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, Ποινική Δικαιοσύνη 2/2017, σελ. 105-112.

4. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, σε Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων (επιμ. Αλεξανδροπούλου/Γιαννακούρου), 2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 135-152.

5. Προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή, σε Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου), 2015, έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 863-898.

6. Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις δίκαιου ανταγωνισμού. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ υπό το πρίσμα προστασίας των καταναλωτών, ΔΕΕ 2015, σελ. 673-688.

7. Αξίωση αποζημίωσης λόγω παράλειψης υποβολής δημόσιας πρότασης, ΕΕμπΔ 2014, σελ. 1051-1068.

8. Διαδικασία εξυγίανσης: Mία προσωρινή αποτίμηση, ΔΕΕ 2014, σελ. 291-302.

9. Η θέση του εγγυητή στις εξυγιαντικές διαδικασίες του ΠτΚ, ΧρΙΔ 2014, σελ. 249-258.

10. Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, ΔΕΕ 2011, σελ. 412-423.

11.  Η εξυγίανση της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας στον πτωχευτικό κώδικα, σε Μ. Μαρίνου (επιμ.), Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, 2011, σελ. 601 – 627. 

12. Συμβολή στο συλλογικό έργο. Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη), έκδοση Γ΄, τόμ. 1ος, 2010. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία (σελ. 21-44), εισαγ. παρατ. άρθρα 25-35γ (σελ. 1097-1114), άρθρα 29 (σελ. 1239-1248), 30 (σελ. 1249-1258), 31 (σελ. 1285-1289), 32 (σελ. 1291-1295).

13. (Από κοινού με Μ. Ορφανίδου): Η δικαστική αντιμετώπιση υποθέσεων κεφαλαιαγοράς: Ιδίως σε περιπτώσεις κατάχρησης της αγοράς, σε Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (επιμ. Χ. Χρυσανθάκη), Τόμ. Β΄, Διοικητικό Εφετείο, 2010, σελ. 129-197.

14. Συμβολή στην Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (επιμ. Α. Γεωργιάδη), τόμ. Ι, 2010, άρθρα 806-809 (σελ. 1559-1568) και 844-846 (σελ. 1618-1624).

15. Εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις αγορές των Αθηνών και του Λονδίνου, σε Ναυτιλία και Χρηματιστήριο, 2009, σελ. 99-133.

16. Η λύση της ανώνυμης εταιρίας, σε M. Μαρίνο (επιμ.), ζητήματα από το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, 2009, σελ. 473–499.

17. Προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών, σε Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (επιμ. Ελ. Αλεξανδρίδου), 2008. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 2008, σελ. 665–689. 

18. Ειδικές ρυθμίσεις για τις εισηγμένες εταιρίες στον Κ.Ν.2190/1920, ΕπισκΕΔ 2008, σελ. 386 - 403.

19. Ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ, 2007, σελ. 542-562.

20. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας σε κοινοτικό επίπεδο - Τα όρια παρέμβασης του κοινοτικού νομοθέτη στο πτωχευτικό δίκαιο, ΧρΙΔ 2007, σελ. 398-408.

21. Η ευθύνη του αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο (μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ με το ν. 3401/2005), ΕπισκΕΔ 2007, σελ. 3-22.

22. Η εφαρμογή του δικαίου του καταναλωτή στη θαλάσσια ασφάλιση, ΕπισκΕΔ 2006,σελ. 343-357.

23. Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 1-17.

24. Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή, ΧρΙΔ 2006, σελ. 97-106.

25. Η οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις επιθετικές εξαγορές, ΔΕΕ 2006, σελ. 261-270.

26. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, Επιχείρηση 2005, σελ. 985-991.

27. Ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, σελ. 191-229.

28. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας. Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, σελ. 243-251.

29. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρικό δίκαιο, Συμβολή στο συλλογικό έργο Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 1ος, 2002, 253 επ.

30. Ο αποδέκτης επενδυτικών υπηρεσιών ως καταναλωτής, ΕπισκΕΔ 2001, σελ. 287.

31. Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας, ΧρΙΔ 2001, σελ. 590-599.

32. Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου ανώνυμης εταιρίας στο χρηματιστήριο και προστασία της μειοψηφίας, ΔΕΕ 2001, σελ. 571 - 582 = Εξαγορά επιχειρήσεων (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων) 2001, σελ. 219-248.

33. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και διαφήμιση, σε Χρηματιστήριο και προστασία των επενδυτών (έκδ. ΚΔΕΟΔ), 2ΟΟ1, σελ. 163-172.

34. Η δημόσια εγγραφή και η επαρκής διασπορά ως προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε Χρηματιστήριο στο ελληνικό δίκαιο, (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων), 2000, σελ. 231.

35. Συμβολή στο συλλογικό έργο: Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας (επιμ. Ευ. Περάκη) έκδ. Β, τόμ. 4ος, 2000, εισαγ. 25-35 γ, αρθρ. 29, 30, 31, 32.

36. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στις ναυτιλιακές εταιρίες (με αφορμή την απόφαση του αγγλικού εφετείου στην υπόθεση Coral Rose), EπισκΕΔ 1999, σελ. 75-93.

37. Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση franchising. Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 344 - 366 (Εισήγηση στη συνάντηση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, 1 Απριλίου 1998, Θεσσαλονίκη).

38. Η ανάληψη ευθύνης μητρικού πιστωτικού ιδρύματος για τις υποχρεώσεις θυγατρικού χρηματοδοτικού ιδρύματος (Άρθρο 14 Ν. 2076/1992), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 1998, σελ. 120 - 129.

39. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή εποπτείας και ελέγχου της χρηματιστηριακής αγοράς, Συνήγορος, τεύχ. 4, 1997, σελ. 14-16.

40. «The Position of a United Kingdom’s Subsidiary Creditors with in a Group of Companies» (από κοινού με τον Καθηγητή του Παν/μίου του Sussex, HarryRajak), πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Konzernrecht in Europa (Οrganhaftung des Mutterunternehmens)», 22-23 Mαρτίου 1996, Βιέννη, σελ. 1-50 (summary paper σελ. 1-10).   

41. Όμιλοι επιχειρήσεων: Οικονομική πραγματικότητα και νομική ρύθμιση, σε Εξαγωγική, έκδ. Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, 1995, σελ. 23-43. 

42. «Συστήματα διανομής και αποζημίωση πελατείας», Εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού με θέμα: «Συστήματα Διανομής: Εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising», Λαμία, 11-12 Δεκεμβρίου 1998.