Σχόλια Αποφάσεων

1. Η επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ως (νέος) λόγος κήρυξης της πτώχευσης, Παρατηρήσεις σε ΠΠρΑθ 206/2009, ΧρΙδΔ 2009, σελ. 458 – 460.

2. De facto κεφαλαιουχική εταιρία - Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου, Παρατηρήσεις σε ΜΠρΠειρ 5423/1998, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 312 - 314.

3. Η εμπορική ιδιότητα του παραγγελέα χρηματιστηριακής συναλλαγής (με αφορμή την ΑΠ 473/1997), Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1998, σελ. 241 - 259.

4. Προϋποθέσεις μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1912/1995, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997, σελ. 626 - 633.

5. Τα όρια του περιορισμού του περιεχομένου της νομικής προσωπικότητας, Παρατηρήσεις σε ΕφΑθ 2346/1995, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1996, σελ. 870 - 875.

6. Η εφαρμογή του 69 ΑΚ στην ανώνυμη εταιρία, Παρατηρήσεις σε ΜΠρΑθ 312/1996, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1996, σελ. 476 - 482.

7. Ανώνυμη εταιρία - Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας, Παρατηρήσεις σε ΜΠρΑθ 9291/1993, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1993, σελ. 421 - 424.