ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχία

Σεπτέμβριος 2000 - Σεπτέμβριος 2001: Μaster of Law (LL.M.) στο δίκαιο των εταιριών στη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης (Karls–Ruprecht Universität Heidelberg Germany).   

Oκτώβριος 1996 - Σεπτέμβριος 2000: Πτυχίο Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Ξένες γλώσσες 

Αγγλική: Άριστη γνώση και χρήση.

Γερμανική: Άριστη γνώση και χρήση.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμβολή στο συλλογικό έργο Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου(επιμ. Χ. Χρυσανθάκης), β’ τόμος, 2018, 614-631.

2. Αγωγή ακύρωσης απόφασης συνέλευσης εταίρων, συμβολή στο συλλογικό έργο Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών (επιμ. Π. Μασούρος), 2017,279-291.

3. Αγωγή διαχειριστή για απόδοση δαπανών και ανόρθωση ζημιών, συμβολή στο συλλογικό έργο Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών (επιμ. Π. Μασούρος), 2017, 494-505.

4. Αγωγή για την ανόρθωση ζημιών κατ’ άρθρ. 721-723 ΑΚ, συμβολή στο συλλογικό έργο Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών (επιμ. Π. Μασούρος), 2017, 506-508.

5. Αγωγή λογοδοσίας κατά του διαχειριστή προσωπικής εμπορικής εταιρίας (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης), κατά το άρθρο 254 του ν. 4072/2012, συμβολή στο συλλογικό έργο Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιριών (επιμ. Π. Μασούρος), 2017, 509-531.

6. Ειδικά ζητήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου Εμπορικολόγων, Καρπενήσι 2017, 389.

7. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών κατά το ν. 4469/2017, Συνήγορος 2017, 23.

8. Equity swaps και δημόσιες προτάσεις, σχόλιο στην  ΠΠρΑθ 4388/2014, ΔΕΕ 2014, 1162-1168.

9. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του εμπόρου στο πτωχευτικό δίκαιο (προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης-πτώχευση), Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη), β΄ έκδ. 2014, σελ. 553-755.

10. Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Εποπτεία χρηματιστηριακών συναλλαγών, Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη), β΄ έκδ., 2014, σελ. 873-928.

11. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη διαδικασία εξυγίανσης, Συνήγορος 2012, σελ. 52-56.

12. Συμβολή στο Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Δ. Αυγητίδης, 2010.

13. Υποθέσεις Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (συνεργασία με Δ. Αυγητίδη), Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (επιμ. Χ. Χρυσανθάκη), Τόμ. Β΄, Διοικητικό Εφετείο, 2010.

14. Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Εποπτεία χρηματιστηριακών συναλλαγών, Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη) τόμ. 3β, 2007, σελ. 1147 επ.

15. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  2005, σελ. 570.

16. Die Beschränkung der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft im deutschen und griechischen Recht (Ο περιορισμός της δύναμης της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο). Μεταπτυχιακή διατριβή, Χαϊδελβέργη 2002.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, διάλεξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Κομοτηνή, Απρίλιος 2017

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, εισήγηση στην εκδήλωση της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Μη εξυπηρετούμενα δάνεια-Δυνατότητες ρύθμισης», Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Μάρτιος 2017.

Παραχώρηση αδειών (ανα)μετάδοσης αθλητικών γεγονότων και Διαδίκτυο, Εισήγηση στο Διεθνές forum με θέμα: "New Media and Sports Journalism, Bet, Law and Mobile World", Ρόδος 2010.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ιούλιος 2015-Δεκέμβριος 2016: Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας).

Ιανουάριος 2017-Μάιος 2017: Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την απλοποίηση των διαδικασιών πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διδασκαλία σεμιναρίου με θέμα: Διαδικασίες αφερεγγυότητας: Πτώχευση-Εξυγίανση, Νομική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2019.

Διδασκαλία σεμιναρίου με θέμα: Διαδικασίες αφερεγγυότητας: Πτώχευση-Εξυγίανση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Νοέμβριος 2018.

Διδασκαλία σεμιναρίου με θέμα: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017.