ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Equity swaps και δημόσιες προτάσεις, σχόλιο στην  ΠΠρΑθ 4388/2014, ΔΕΕ 2014, 1162-1168.

2. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του εμπόρου στο πτωχευτικό δίκαιο (προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης-πτώχευση), Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη), β΄ έκδ. 2014, σελ. 553-755.

3. Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Εποπτεία χρηματιστηριακών συναλλαγών, Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη), β΄ έκδ., 2014, σελ. 873-928.

4. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη διαδικασία εξυγίανσης, Συνήγορος 2012, σελ. 52-56.

5. Υποθέσεις Δικαίου Κεφαλαιαγοράς (συνεργασία με Δ. Αυγητίδη), Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (επιμ. Χ. Χρυσανθάκη), Τόμ. Β΄, Διοικητικό Εφετείο, 2010.

6. Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Εποπτεία χρηματιστηριακών συναλλαγών, Συμβολή στο συλλογικό έργο Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου (επιμ. Γ. Τριανταφυλλάκη) τόμ. 3β, 2007, σελ. 1147 επ.

7. Η πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  2005, σελ. 570.

8. Die Beschränkung der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft im deutschen und griechischen Recht (Ο περιορισμός της δύναμης της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο). Μεταπτυχιακή διατριβή, Χαϊδελβέργη 2002.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

«Παραχώρηση αδειών (ανα)μετάδοσης αθλητικών γεγονότων και Διαδίκτυο», Εισήγηση στο Διεθνές forum με θέμα: "New Media and Sports Journalism, Bet, Law and Mobile World", Ρόδος 2010.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ιούλιος 2015 έως σήμερα: Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

18/03 – 15/04/2003: Παρακολούθηση σεμιναρίου για τα Εμπορικά Σήματα στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

9-11Οκτωβρίου 2003: Παρακολούθηση σεμιναρίου για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

6/01/2002 & 13/04/2002: Παρακολούθηση σεμιναρίου για τις Υποχρεώσεις εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιριών στο κέντρο επιστημονικής εκπαίδευσης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

1/03/2001 – 30/07/2001: Rechtsvergleichendes Seminar: Das UN – Kaufrecht in der Praxis der Gerichte – Uni. Heidelberg(Σεμινάριο συγκριτικού δικαίου: Το διεθνές δίκαιο της πώλησης στην πρακτική των δικαστηρίων).